Základným krédom našej autoškoly je poskytnúť kvalitný výukový servis za prijateľné ceny s ohľadom na individuálne požiadavky a potreby klienta.

Pri výučbe používame didaktické pomôcky a nové vyučovacie metódy s ohľadom na individualne potreby a požiadavky žiaka.

Študijný materiál dostane každý žiak aj na CD, USB a tak má aj doma možnosť zdokonaliť sa v teoretických poznatkoch.

Cena kurzu – pri zahájení kurzu Cena kurzu sa nemení počas celého trvania kurzu. Dávame tiež niekoľko hodín do plusu zadarmo.OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu: Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia,na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách,teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľo vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla,zásadami bezpečnej jazdy.

Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomostiz predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla,ktoré si osvojí pri výučbe na autocvičisku.

Výcvik vodiča možno ukončiť,ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodínvýučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinuvodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.